Wij bieden doeltreffend tegenwicht

aan de overheid

Diensten

Wij specialiseren ons in wat door advocaten het financieel-economisch strafrecht en het bestraffend bestuursrecht wordt genoemd. Wij begeleiden u door het hele proces: vanaf een doorzoeking of bedrijfsbezoek en de eerste verhoren tot en met een eventuele rechtszaak. Ook hebben wij de benodigde expertise om indien nodig een intern onderzoek te begeleiden. Door onze ervaring zullen wij waar mogelijk de procedure in een zo vroeg mogelijk stadium de-escaleren. Ons streven is om de zaak niet onnodig groot te laten worden en bij voorkeur zonder gerechtelijke tussenkomst af te wikkelen.

Strafrecht

In het strafrecht behandelen wij met name zaken die bij het zogeheten Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie zijn ondergebracht. Onderwerpen die onder deze afdeling vallen zijn bijvoorbeeld milieuzaken, corruptie & complexe fraude en arbeidsongevallen. Veelal is de strafbaarstelling van deze feiten geregeld via de Wet op de Economische Delicten.

In het merendeel van de strafzaken die wij behandelen wordt het onderzoek verricht door bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD, IL&T of de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen ISZW), al dan niet tezamen met de (Zeehaven)politie. U of uw bedrijf wordt bijvoorbeeld door hen uitgenodigd voor verhoor, of rechercheurs van één van de genoemde diensten vallen binnen voor een doorzoeking.

De periode waarin verdenkingen van strafbare feiten bestaan kan geruime tijd duren, tijdens welke onder meer de onzekerheid blijft bestaan van een mogelijk dreigende straf. Daarnaast zijn veel voorkomende verwikkelingen (te ruim gelegd) beslag, stillegging van bedrijfsonderdelen, ontneming van (vermeend) wederrechtelijk verkregen voordeel en beroepsverboden. Wij hebben de kennis in huis om in al deze situaties doeltreffend tegenwicht te bieden aan het Openbaar Ministerie en ervoor te zorgen dat uw belangen worden gewaarborgd.

Bestraffend bestuursrecht

In het verlengde van de hierboven genoemde onderwerpen behandelen wij voorvallen die door bestuursrechtelijke toezichthouders worden behandeld en kunnen leiden tot boeteoplegging. Er zijn veel bestuursrechtelijke toezichthouders, waaronder de hiervoor al genoemde IL&T en de Nederlandse Arbeidsinspectie, maar ook bijvoorbeeld de NVWA en het Staatstoezicht op de Mijnen. Ook hebben onze cliënten te maken met toezichthouders van de omgevingsdiensten (in de regio Rijnmond is dit DCMR) en Rijkswaterstaat.

Een deel van de onderwerpen dat onder het kopje strafrecht is aangehaald, kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk onderzocht worden. Tijdens het onderzoek wordt een keuze gemaakt welk rechtsgebied voorrang krijgt. Door onze kennis van beide rechtsgebieden komt u daarbij niet voor verrassingen te staan.

Zie ook: casus corruptie | casus arbeidsongeval | casus milieudelict